תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אריקה יונגרייז בע”מ (“קיסו”) ע.מ. 514651645 (להלן: “האתר”).

הנכם מתבקשים לקרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן, וזאת לפני שאתם עושים שימוש באתר ו/או מבצעים בו רכישת מוצרים. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם. אם אתם לא מסכימים לאמור בתנאי השימוש הנכם נדרשים בזאת שלא לעשות שימוש באתר.

כללי

האתר הינו אתר האינטרנט של בעלת הזיכיון למכור מוצרי איפור וטיפוח. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר ולמכירה קמעונאית בלבד והם אינם חלים על מוצרים המוצעים למכירה בחנויות המורשות למכור מוצרים אלה.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון שלהלן.

קיסו שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של קיסו.

ניתן ליצור קשר לטלפון מס’ 03-5321541 בימים א’ – ה’ בין השעות 11:00 – 19:00.

כתובת משרדי החברה: רח’ דיזנגוף 306 ת”א ע.מ: 514651645

הזכות לרכוש ולהשתתף במכירות האתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא , מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

במידה והמזמין קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.

תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק לבית המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977.

שמירה על פרטיות

שמירה על פרטיות המשתמש ו/או הרוכש באתר הוא ערך עליון בקיסו. כדי לשפר את ההגנה על פרטית המשתמש ו/או הרוכש, אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת דוא”ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לקיסו לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה. קיסו מצהירה כי המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט חברת האשראי, על מנת להשלים את העסקה. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר, אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

קיסו נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה קיסו אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

המוצרים באתר

קיסו מציעה באתר מוצרי טיפוח, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. קיסו שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או להוריד מוצרים המוצעים למכירה.

ביטול רכישה עקב פגם או אי-התאמה

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר המוצר שונה מהמוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול אלא אם כן המשלוח נשלח באמצעות דואר ישראל לפי בחירת לקוח בדף ההזמנה באתר. במקרה זה, החברה אינה אחראית על מוצר פגום.

ביטול שלא עקב פגם או אי -התאמה

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה כאמור לעיל, תחזיר אריקה יונגרייז בע”מ ח.פ. 514651645 ,  בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בניכוי דמי המשלוח, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה תשלום ממבצע הפעולה סכום כלשהו למעט דמי המשלוח כמפורט לעיל, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מחויב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש ועם התווית עליו כפי שהתקבל לקיסו או למען אחר שיימסר לו, עד 14 ימים בלבד, הכל לפי שיקול דעתה של קיסו. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שהמזמין פתח את אריזתו המקורית של המוצר ו/או עשה בו שימוש. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). קיסו היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה. קיסו אינה אחראית על תשלום המשלוח בעת החזרת המוצר.

להלן 2 אפשרויות להחזר כספי בהתאם לבחירת הלקוח:

  1. קבלת שובר קנייה לאתר בגובה 100% מהמחיר ששולם עבור המוצר, דהיינו החזר מלא.

לבין

  1. החזר כספי לאמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור המוצר שהחזיר (למשל החזר כספי לכרטיס האשראי), בניכוי 5% (ולא יותר מ-100 ₪) מהמחיר ששולם עבור המוצר.

 

זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ PayPal. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

ביטול רכישה על ידי קיסו

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה קיסו והאתר רשאים לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתינתן הודעה טלפונית או תשלח הודעה בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.

ב. במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.

ג. במקרה שבו ימנע כוח עליון את פעילותו התקינה של האתר; במקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את קיסו ו/או האתר; במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קיסו ו/או האתר את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.

ד. במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

ה. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

תנאי תשלום

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או יותר, בתנאים המפורטים בגוף המודעה.

משלוח ומועדי אספקה

אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א’ – ה’ בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המובטח בעבור הזמנת שליח עד הבית בלבד. להזמנות בעבור משלוח בדואר רשום, זמני המשלוח אינם באחריות קיסו אלא על פי מדיניות דואר ישראל בלבד.  

קיסו לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של קיסו לאספקת המוצר. עיכובים המיוצרים בעקבות כתובת הלקוח לאספקת המשלוח באזורים המוגדרים חריגים אשר מחוץ לטווחי המשלוחים (לרבות מושבים, קיבוצים, ישובים, מועצות מקומיות ואילת) המקובלים על ידי הקבלן משנה כמפורט באתר הקבלן משנה אינם באחריות קיסו. 

עקב המצב הביטחוני, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.

חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור הלקוח להזמנה שביצע ולחיובו באמצעות כרטיס האשראי.

הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממענה של קיסו ברח’ דיזנוגף 306 תל-אביב או ממקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קיסו ובמקרה כזה, לא יחויב הלקוח בדמי המשלוח.

על הלקוח לציין כי הוא מעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי במקום המיועד לכך על גבי ההזמנה

זכויות יוצרים

כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של קיסו. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים להכפיף את עצמכם לתנאי השימוש שקיסו תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

פרסומות

קיסו אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר קיסו אינה מעידה על חסותה של קיסו ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

שינויים ותוספות

קיסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. קיסו שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית קיסו לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה ובלבד שכל שינוי בתנאי השימוש לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. קיסו והאתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית שלבית המשפט המוסמך בעיר נצרת.